Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Afinita a kolineace - Univerzita Karlova
Určete šířku rámu. 11. Vypočítejte obvod pravidelného sedmiúhelníku, je-li dána délka jeho V kladném případě rozhodněte, zda jde o čtverec, obdélník, kosodélník či kosočtverec. a) A[4; 1], B[6; 7], C[0; 5], D[-2; -1] b) A[1; 2; 3], B[4; 7; 9], C[7.. 2. + Sestrojte čtverec, který má stejný obsah jako pravidelný pětiúhelník z předchozí úlohy; vyjádřete obsah

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Gymnázium Hranice
1. Určete počet členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: S n = 800, a n = 78, d = 4. [20 ] 2. Ve které aritmetické posloupnosti platí: 2 4 5 7 1; 20 3 a a a a = + = [a1 = 3; d = 2] 3. Určete součet všech sudých trojciferných čísel. [247 050] 4. Rozměry kvádru tvoří členy AP. Součet velikostí všech hran je 96cm a

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Analytická geometrie - opakování před čtvrtletní písemnou
b) Určete délky úseček AB a BC. c) Určete souřadnice středu úsečky AB. d) Určete souřadnice bodu X tak, aby bod A byl středem úsečky CX. 2) Jsou dány body R[3; -2], S[-4; 5], T[2; 1]. Urči souřadnice bodu X tak, aby čtyřúhelník RSTX byl rovnoběžník.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Sestrojte čtverec který má stejný obsah jako …
V trojúhelníku A=[1; 5], B=[-6; -1], C=[2; -1] určete. délku těžnice tc. Souřadnice těžiště. Najděte bod D tak, aby ABCD byl rovnoběžník: A = (1, 2(, B

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Analytická geometrie
1. Určete počet členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: S n = 800, a n = 78, d = 4. [20 ] 2. Ve které aritmetické posloupnosti platí: 2 4 5 7 1; 20 3 a a a a = + = [a1 = 3; d = 2] 3. Určete součet všech sudých trojciferných čísel. [247 050] 4. Rozměry kvádru tvoří členy AP. Součet velikostí všech hran je 96cm a

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

alternace 4 roc
Na přímce x najděte bod X, na přímce y bod Y tak, aby v afinitě byl obrazem bodu X bod Y . 65. Jsou dány čtyři přímky a, a0 a b, b0 a bod X. V osové afinitě, ve které je obrazem přímky a přímka a0 a přímky b přímka b0 , sestrojte obraz X 0 bodu X. KRUHOVÁ INVERZE Úlohy na omezené nákresně 66. Jsou dány 2 různoběžky a, b a jejich nepřístupný průsečík V a bod

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Matematické Fórum / Geometrie - konstrukční úlohy …
Jsou dány body P = , Q = , R = . Určete souřadnice bodu T tak, aby vektory . PQ . a. RT . si byly rovny. Ukažte, že středy úseček PT a QR jsou stejné. ( T = ) Je dán bod A = a vektor . u = ( 2; 0; -3 ). Určete souřadnice bodu B tak, aby byl splněn vztah B – A = u. ( B = …

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

TEST 1 – vektory (kromě vekt určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
tak, aby . ua. c) Určete vektor . v tak, aby měl danou velikost a . vb. Jestliže platí: A: B: Jsou dány body . Určete bod D tak, aby tyto čtyři body byly vrcholy rovnoběžníku. A: Na souřadnicové ose y určete bod A tak, aby měl od bodu Bvzdálenost . d = 10. B: Na souřadnicové ose x určete bod A tak, aby

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
Příklad: Je dán rovnoběžník ABCD a osa afinity o.Dourčete osovou afinitu (body AA´) tak, aby byl obrazem rovnoběžníku obdélník A´B´C´D´.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

alternace 4 roc
Určete bod C tak, aby trojúhelník ABC byl pravoúhlý, rovnoramenný s přeponou AB, kde A[4;-6], B[-2;10]. 2. V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB, A[-3;4], B[1;6], leží vrchol C na přímce 5x−6y−16=0 Vypočítejte souřadnice vrcholu C. 3. Jsou dány body A[ 6 3 ; 0], B[0; 2 3 ]. Určete souřadnice bodu C tak, aby trojúhelník ABC byl rovnostranný. 4. Najděte

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

SHODNÁ ZOBRAZENĺ (isometrické transformace) - … určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
Na ose x určete bod tak, aby jeho vzdálenost od bodu A [-2, 8] byla 10. P5. Určete číslo r tak, aby platilo |AB| = 2, A[r+1, r-2], B [2, -3] P6. Určete číslo s tak, aby vzdálenost |AB| byla nejmenší A [s, -1, 3], B [1, s-2, -5] S1. Vypočítejte souřadnice středu S úsečky AB, jestliže platí: A[-4, 3], B[0, -1] S2. Vypočítejte souřadnice středu S úsečky AB, jestliže

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Matematické Fórum / Analytická geometrie … určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
Ze zadaných prvků určete střed kolineace, osu kolineace a pár odpovídajících si bodů (řešení): 1) Střed kolinace S, samodružný bod X na ose kolineace o a pár odpovídajících si přímek a, a´.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Určenost osové afinity – zadání Ze zadaných prvků určete určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
Sestroj trojúhelník ABC tak , aby jeho vrcholy ležely na kružnici k a délka stran byla (AB)=2,5cm (AC)=4cm Thalet Jsou dány dva body K a L, KL= 4 cm. Sestroj přímku p, která prochází bodem K a od bodu L má vzdálenost 4 cm.

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper

Souřadnice bodů, vektory a operace s nimi určete bod d tak aby obrazec abcd byl rovnoběžník
15.Vypočtěte hodnotu parametru a ∈ R tak, aby bod A[1,−2] ležel na přímce ax−(a+1)y −1 = 0. 1. 2 16. Vypočtěte hodnoty parametrů a ∈ R a b ∈ R tak, aby přímka 3x−2y −1 = 0 byla osou úsečky AB, kde A[a,3] a B[4,b]. 17. Určete vzájemnou polohu přímek p a q, kde p : 6x−8y +13 = 0, q : x = 1+4t, y = 2+3t, t ∈ R. 18. Určete vzájemnou polohu přímek p a q, kde

 

Dawn of the Sniper – online hra zdarma

Dawn of the Sniper